اولین جلسه شورای عالی ورزش همگانی برگزار شد

۹۶/۰۵/۰۴ شماره 18 ۱۸
شماره 18 ۱۸
آفاق ورزشی شماره ۱۸ ۹۶/۰۵/۰۴