اولین جلسه مدیران ارشد دو شرکت بزرگ کرومیت ایران برگزار شد

۹۶/۰۷/۱۶ شماره 2295 ۲۲۹۵
شماره 2295 ۲۲۹۵
ندای وحدت شماره ۲۲۹۵ ۹۶/۰۷/۱۶