اولین محموله قطعات تله کابین کرمان تخلیه شد

۹۴/۱۲/۱۷ شماره 585 ۵۸۵
شماره 585 ۵۸۵
پیام ما شماره ۵۸۵ ۹۴/۱۲/۱۷