اولین پرداخت از سوی دولت برای کمک به زلزله زدگان تخصیص یافت

۹۶/۱۰/۰۴ شماره 29 ۲۹
شماره 29 ۲۹
روشنفکری شماره ۲۹ ۹۶/۱۰/۰۴