اکبر پور در رابطه با اتفاقات و فشار های وارده به ابارقی: سرباز مجروح را نبتید سرکوب کرد

۹۶/۰۷/۱۲ شماره 384 ۳۸۴
شماره 384 ۳۸۴
کرمان ورزشی شماره ۳۸۴ ۹۶/۰۷/۱۲