اکثر نامزد های روز اول احمد نژادی بودند

۹۴/۰۹/۲۹ شماره 520 ۵۲۰

۵۲۰

۱۴۵
شماره 520 ۵۲۰
پیام ما شماره ۵۲۰ ۹۴/۰۹/۲۹