اکثر نمایندگان کرمان برضد برجام رای دادند

۹۴/۰۷/۲۰ شماره۴۶۷ ۴۶۷

۴۶۷

۸۴
شماره۴۶۷ ۴۶۷
پیام ما شماره ۴۶۷ ۹۴/۰۷/۲۰