اگر اژادی نباشد امر به معروف و نهی از منکر تعطیل است

۹۶/۱۱/۲۸ شماره 211 ۲۱۱

۲۱۱

۱۵
شماره 211 ۲۱۱
هفتواد شماره ۲۱۱ ۹۶/۱۱/۲۸