اگر مسئولان اشرافی باشند فقرا یا دق میکنند یا در خیابان راه می افتند<

۹۶/۱۱/۱۸ شماره 2379 ۲۳۷۹
شماره 2379 ۲۳۷۹
ندای وحدت شماره ۲۳۷۹ ۹۶/۱۱/۱۸