ایا صدای کارگران کارخانه موکت ترمه کرمان به جائی میرسد

۹۶/۰۴/۲۴ شماره 183 ۱۸۳

۱۸۳

۲۲
شماره 183 ۱۸۳
هفتواد شماره ۱۸۳ ۹۶/۰۴/۲۴