ایت الله خنتی: سلفی نمایندگان کار خوبی نبود

۹۶/۰۵/۱۹ شماره 2258 ۲۲۵۸
شماره 2258 ۲۲۵۸
ندای وحدت شماره ۲۲۵۸ ۹۶/۰۵/۱۹