ایت الله هاشمی رفسنجانی؛ بهتر از آیت االه خامنه ای نداشته و نداریم

۹۵/۰۱/۱۷ شماره 593 ۵۹۳

۵۹۳

۵۱
شماره 593 ۵۹۳
پیام ما شماره ۵۹۳ ۹۵/۰۱/۱۷