ایجاد اشتغال برای 82 زندانی در کرمان

۹۶/۱۱/۰۹ شماره 2371 ۲۳۷۱
شماره 2371 ۲۳۷۱
ندای وحدت شماره ۲۳۷۱ ۹۶/۱۱/۰۹