ایجاد شرایط بحرانی در شهرک های حاشیه شهر کرمان

۹۴/۱۰/۲۹ شماره 612 ۶۱۲
شماره 612 ۶۱۲
امیدکرمان شماره ۶۱۲ ۹۴/۱۰/۲۹