ایجاد محل دائمی برای عرضه محصولات مشاغل خرد

۹۴/۰۸/۲۷ شماره 515 ۵۱۵
شماره 515 ۵۱۵
کرمان شهر شماره ۵۱۵ ۹۴/۰۸/۲۷