ایجاد مرکز پژوهشی لرزه نگاری جنوبشرق در بم

۹۶/۰۹/۲۰ شماره 175 ۱۷۵

۱۷۵

۱۴
شماره 175 ۱۷۵
طلوع بم شماره ۱۷۵ ۹۶/۰۹/۲۰