ایجاد 1432 شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در کرمان

۹۶/۰۹/۲۵ شماره 2340 ۲۳۴۰
شماره 2340 ۲۳۴۰
ندای وحدت شماره ۲۳۴۰ ۹۶/۰۹/۲۵