ایران توانایی از بین بردن پایگاه های آمریکا در منطقه را دارد

۹۶/۰۴/۱۰ شماره 2228 ۲۲۲۸
شماره 2228 ۲۲۲۸
ندای وحدت شماره ۲۲۲۸ ۹۶/۰۴/۱۰