ایرج کهندل پیشکسوت فوتبال استان: قهرمانان گذشته به فراموشی سپرده نشوند

۹۶/۰۶/۰۱ شماره 20 ۲۰
شماره 20 ۲۰
آفاق ورزشی شماره ۲۰ ۹۶/۰۶/۰۱