این غلط است که امام جمعه ای بر سر آمدن یا رفتن ستاندار و فرماندار دعوا کند

۹۵/۰۵/۰۲ شماره 678 ۶۷۸
شماره 678 ۶۷۸
پیام ما شماره ۶۷۸ ۹۵/۰۵/۰۲