بابايي شهردار مشكلات بزرگ اب گرفتگي در شهر كرمان حل شده است

۹۵/۱۲/۰۲ شماره 363 ۳۶۳
شماره 363 ۳۶۳
تناوران شماره ۳۶۳ ۹۵/۱۲/۰۲