بابک زنجانی آگر پول ها را جابجا نمیکردم چطور مرغ و گوشت برای کشور تهیه میکردید؟ سید محمود دعایی با ذکر سوگند جلاله:کاندیدای هیچ جریانی در انتخابات نیستم

۹۴/۰۹/۰۲ شماره 501 ۵۰۱

۵۰۱

۶۴
شماره 501 ۵۰۱
پیام ما شماره ۵۰۱ ۹۴/۰۹/۰۲