بادگیر؛میراث فراموش شده کویر

۹۵/۰۳/۰۱ شماره 630 ۶۳۰
شماره 630 ۶۳۰
پیام ما شماره ۶۳۰ ۹۵/۰۳/۰۱