بارش نخستین باران پاییزی کرمان

۹۴/۰۷/۰۸ شماره 2205 ۲۲۰۵
شماره 2205 ۲۲۰۵
کرمان امروز شماره ۲۲۰۵ ۹۴/۰۷/۰۸  ۰


۳۱