بارندگی ها تاثیری در افزایش منابع زیر زمینی ندارد

۹۴/۱۰/۱۴ شماره 2237 ۲۲۳۷
شماره 2237 ۲۲۳۷
کرمان امروز شماره ۲۲۳۷ ۹۴/۱۰/۱۴