بازتاب انتشار فیلم رها سازی بیمار سیرجانی در محوطه بیمارستان و توضیحات معاون دانشکده علوم پزشکی سیرجان

۹۵/۰۳/۰۹ شماره 6 ۶
شماره 6 ۶
نگین سیرجان شماره ۶ ۹۵/۰۳/۰۹