بازداشت 9 نفر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور در کرمان

۹۶/۱۱/۲۸ شماره 2385 ۲۳۸۵
شماره 2385 ۲۳۸۵
ندای وحدت شماره ۲۳۸۵ ۹۶/۱۱/۲۸