بازدید استاندار از فاز دوم بیمارستان مهرگان

۹۵/۱۲/۰۳ شماره 81 ۸۱
شماره 81 ۸۱
عصر روابط عمومی شماره ۸۱ ۹۵/۱۲/۰۳