بازدید استاندار به همراه شهردارکرمان، از پروژه های در حال مرمت و بازسازی شهر

۹۶/۰۱/۱۵ شماره 2164 ۲۱۶۴
شماره 2164 ۲۱۶۴
ندای وحدت شماره ۲۱۶۴ ۹۶/۰۱/۱۵