بازدید فرماندار بم از پروژه های عمران روستایی در بخش مرکزی بم

۹۶/۰۵/۱۷ شماره 167 ۱۶۷

۱۶۷

۳۱
شماره 167 ۱۶۷
طلوع بم شماره ۱۶۷ ۹۶/۰۵/۱۷