بازدید فرماندار و امام جمعه ورسای ادارات از روستاهای بخش بروات بم

۹۵/۰۱/۲۳ شماره 553 ۵۵۳
شماره 553 ۵۵۳
ندای بم شماره ۵۵۳ ۹۵/۰۱/۲۳