بازدید مدیرکل بهزیستی کرمان از ارایه خدمات بهزیستی در شهرستانهای شرقی استان

۹۴/۰۷/۰۷ شماره 625 ۶۲۵
شماره 625 ۶۲۵
صبح کرمان شماره ۶۲۵ ۹۴/۰۷/۰۷  ۰


۵۹