بازدید وزیر از روند ساخت بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان

۹۵/۰۵/۳۱ شماره 15 ۱۵
شماره 15 ۱۵
نگین سیرجان شماره ۱۵ ۹۵/۰۵/۳۱