بازدید 10 هزار گردشگ خارجی از بم در سال 95

۹۶/۰۸/۱۶ شماره 173 ۱۳۷

۱۳۷

۲۵
شماره 173 ۱۳۷
طلوع بم شماره ۱۳۷ ۹۶/۰۸/۱۶