بازسازی فضای کتابخانه های عمومی استان با وجود اعتبارات بسیار اندک، کار بسیار دشواری بود

۹۶/۰۷/۰۱ شماره 192 ۱۹۲

۱۹۲

۴۳
شماره 192 ۱۹۲
هفتواد شماره ۱۹۲ ۹۶/۰۷/۰۱