بازسازی 243 کیلومتر از آبرسانی استان کرمان

۹۴/۱۱/۰۷ شماره 552 ۵۵۲
شماره 552 ۵۵۲
پیام ما شماره ۵۵۲ ۹۴/۱۱/۰۷