بازگشت 400 میلیارد ریال به بیت المال در مجموعه دستگاه های کرمان

۹۴/۱۲/۲۲ شماره 345 ۳۴۵
شماره 345 ۳۴۵
کرمان ورزشی شماره ۳۴۵ ۹۴/۱۲/۲۲