باز هم کرمان انتخاب اول شد

۹۶/۱۰/۱۶ شماره 603 ۶۰۳
شماره 603 ۶۰۳
استقامت شماره ۶۰۳ ۹۶/۱۰/۱۶