بافت تاریخی شهر کرمان در تسخیر افاغنه

۹۴/۰۸/۱۴ شماره 606 ۶۰۶
شماره 606 ۶۰۶
امیدکرمان شماره ۶۰۶ ۹۴/۰۸/۱۴