بافت فرسوده کرمان در سایه بی توجهی

۹۵/۱۰/۰۷ شماره 63 ۶۳
شماره 63 ۶۳
اقتصاد کرمان شماره ۶۳ ۹۵/۱۰/۰۷