بافت نیازمند اصلاح و توسعه زیر ساخت های شهری

۹۷/۰۸/۱۳ شماره 611 ۶۱۱
شماره 611 ۶۱۱
حکمت بافت شماره ۶۱۱ ۹۷/۰۸/۱۳