بافت 114 تخته فرش صحن حضرت زهرا (س) با هنر بانوان کرمانی

۹۵/۱۲/۲۴ شماره 2160 ۲۱۶۰
شماره 2160 ۲۱۶۰
ندای وحدت شماره ۲۱۶۰ ۹۵/۱۲/۲۴