بانوان کرمانی در 25 رشته ورزشی به تیم ملی دعوت شده اند

۹۴/۱۱/۱۸ شماره 342 ۳۴۲
شماره 342 ۳۴۲
کرمان ورزشی شماره ۳۴۲ ۹۴/۱۱/۱۸