بانوی کارآفرین برتر کشور : هرگر فعل “میتوانم” را با بی پولی از بین نبرده ام

۹۵/۰۸/۱۰ شماره 347 ۳۴۷
شماره 347 ۳۴۷
تناوران شماره ۳۴۷ ۹۵/۰۸/۱۰