بانک صادرات ب زیر سطحی را به شبکه فاضلاب تزریق میکند

۹۴/۰۷/۲۲ شماره 469 ۴۶۹

۴۶۹

۳۳
شماره 469 ۴۶۹
پیام ما شماره ۴۶۹ ۹۴/۰۷/۲۲