بانک ها در پرداخت تسهیلات مقاومت می کنند

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 50 ۵۰
شماره 50 ۵۰
فردای کرمان شماره ۵۰ ۹۵/۰۹/۲۳