بانک ها همکاری لازم برای بازسازی خانه های مسکونی ندارند

۹۶/۰۹/۲۵ شماره 2340 ۲۳۴۰
شماره 2340 ۲۳۴۰
ندای وحدت شماره ۲۳۴۰ ۹۶/۰۹/۲۵