باهنر هم «نهی» احمدی نژاد از کاندیداتئری و حضور در انتخابات را تایید کرد

۹۵/۰۷/۰۵ شماره 731 ۷۳۱

۷۳۱

۲۶
شماره 731 ۷۳۱
پیام ما شماره ۷۳۱ ۹۵/۰۷/۰۵