باید از جاده بم_کرمان استفاده اقتصادی داشته باشیم

۹۶/۰۸/۱۵ شماره 2316 ۲۳۱۶
شماره 2316 ۲۳۱۶
ندای وحدت شماره ۲۳۱۶ ۹۶/۰۸/۱۵