باید بستری فراهم کنیم که سینمای کرمان رشد کند

۹۵/۰۱/۲۶ شماره 601 ۶۰۱
شماره 601 ۶۰۱
پیام ما شماره ۶۰۱ ۹۵/۰۱/۲۶